અપાં સૂક્ત

અપાં સૂક્ત ( Apaam Sukta )
વક્તા -  શાસ્ત્રી  શ્રી  માધવ પ્રિયદાસજી  સ્વામી     

Listen - Apaam Sukta -  Mantrapuspam 

This great mantra is taken from Taithreeya Aranyakam (1.22) of Yajur Veda. It is one of the most famous of all veda mantras and remains quite popular till date. It is normally sung in a chorus by all the priests together after performing any Pooja (worship) or Yajna.

 

The basic message contained in this mantra is that water is the basis of this universe.

However, one can experience much deeper spiritual meaning. Serious readers would surely ponder deeply at the hint in the mentioning of a "raft" in the paragraph "Samvastaro Va Apamayatanam ...." of this mantra.

 

Yopam puspam veda
Puspavan prajavan pasuvan bhavati
Chandramava Apam puspam
Puspavan, Prajavan pasuman bhavati
Ya Evam Veda
Yopa mayatanam Veda
Ayatanam bhavati.

 

He who understands the flowers of water,
He becomes the possessor of flowers, progeny and cattle.
Moon is the flower of the water,
He who knows it to be so,
He becomes the possessor of flowers, progeny and cattle.
He who knows the source of water,
Becomes established in his Self.

 

Agnirva Apamayatanam
Ayatanavan Bhavati
Yo agnerayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovagner ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam Veda
Yopa mayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
.

 

Fire is the source of water,
He who knows the source of Fire,
Becomes established in his Self,
Water is the source of fire,
He who knows it to be so,
Becomes established in his Self.
He who knows the source of water,
Becomes established in his Self.

 

Vayurva Apamaya tanam
Ayatanavan bhavati.
Yova Yorayatanam Veda
Ayatanavan bhavati|
Apovai va yorayatanam
Ayatanavan bhavati.
Ya Evam veda
Yopamayatanam Veda
Ayatanavan Bhavati
.

 

Air is the source of water,
He who knows the source of Air,
Becomes established in his Self,
Water is the source of air,
He who knows this,
Becomes established in his Self.
He who knows the source of water,
Becomes established in his Self.

 

Asowvai tapanna pamayatanam
Ayatanavan bhavati
Yo musya tapata Ayatanan Veda
Ayatanavan bhavati
Apova Amusyatapata Ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam Veda
Yopa mayatanam Veda
Ayatanavan bhavati

 

 

Scorching sun is the source of water,
He who knows the source of the Scorching Sun,
Becomes established in his Self,
Water is the source of scorching sun,
He who knows this,
Becomes established in his Self.
He who knows the source of water,
Becomes established in his Self.

 

Chandrama Vama pamayatnam
Ayatanavan bhavati.
Yascandra masa Ayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovai Candra masa Ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam Veda
Yo pamayatanam veda
Ayatanavan bhavati
.

 

Moon is the source of water,
He who knows the source of Moon,
Becomes established in his Self,
Water is the source of moon,
He who knows this,
Becomes established in his Self.
He who knows the source of water,
Becomes established in his Self.

 

Nakshtrani va Apamayatanam
Ayatanavan bhavati
Yo Nakshtrana mayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovai Nakshtrana mayatanam
Ayatanavan bhavati
Ye evam Veda
Yopamaya tanam Veda
Ayatanavan bhavati
.

 

Stars are the source of water,
He who knows the source of the Stars,
Becomes established in his Self,
Water is the source of stars,
He who knows this,
Becomes established in his Self.
He who knows the source of water,
Becomes established in himself.

 

Parjanyova apamayatanam
Ayatanavan bhavati
Yah parjanyasya syayatinam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovai parjanya Syayatanam
Ayatanavan bhavati
Ye Evam veda
Yopa maya tanam Veda
Ayatanavan bhavati
.

 

Clouds are the source of water,
He who knows the source of the Clouds,
Becomes established in his Self,
Water is the source of clouds,
He who knows this,
Becomes established in his Self.
He who knows the source of water,
Becomes established in his Self.

 

(Note: The following paragraph has got a hidden meaning – this is to say that there is a raft available to cross over all the forces of Nature and to see the God beyond all of them – God himself is the raft – we have to seek His help to see Him. We need to understand that He, indeed is the raft. This paragraph also makes the serious reader wonder on what is the real meaning of the word "water" used throughout this mantra.)

Samvastaro Va Apamayatanam
Ayatavan bhavati
Yassavatsa rasyaya tanam Veda
Ayatavan bhavati.
Apovai samvasara ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam veda
Yopsu Navam pratistitam veda
Pratyeva tistati.

 

 

Rainy season is the source of water,
He who knows the source of Rainy Season,
Becomes established in his Self,
Water is the source of rainy season,
He who knows this,
Becomes established in his Self.
He who knows that there is a raft is available,
Becomes established in that raft.

 

 

यो॑‌உपां पुष्पं॒ वेद॑ पुष्प॑वान् प्र॒जावा॓न् पशु॒मान् भ॑वति । च॒न्द्रमा॒ वा अ॒पां पुष्पम्॓ । पुष्प॑वान् प्र॒जावा॓न् पशु॒मान् भ॑वति । य ए॒वं वेद॑ । यो‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यतन॑वान् भवति ।

अ॒ग्निर्वा अ॒पामा॒यत॑नम् । आ॒यत॑नवान् भवति । यो॓ग्नेरा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॒वा अ॒ग्नेरा॒यत॑नम् । आ॒यत॑नवान् भवति । य ए॒वं वेद॑ । यो॑‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति ।

वा॒युर्वा अ॒पामा॒यत॑नम् । आ॒यत॑नवान् भवति । यो वा॒योरा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॒ वै वा॒योरा॒यत॑नम् । आ॒यत॑नवान् भवति । य ए॒वं वेद॑ । यो॑‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति ।

अ॒सौ वै तप॑न्नपा॒मायत॑नम् आ॒यत॑नवान् भवति । यो॑‌உमुष्य॒तप॑त आ॒यत॑नं वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॑ वा अ॒मुष्य॒तप॑त आ॒यत॑नम् ।आ॒यत॑नवान् भवति । य एवं वेद॑ । यो॑‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति ।

च॒न्द्रमा॒ वा अ॒पामा॒यत॑नम् । आ॒यत॑नवान् भवति । यः च॒न्द्रम॑स आ॒यत॑नं वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॒ वै च॒न्द्रम॑स आ॒यत॑न॒म् । आ॒यत॑नवान् भवति । य एवं वेद॑ । यो॑‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति ।

नक्ष्त्र॑त्राणि॒ वा अ॒पामा॒यत॑न॒म् । आ॒यत॑नवान् भवति । यो नक्ष्त्र॑त्राणामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॒ वै नक्ष॑त्राणामा॒यत॑न॒म् । आ॒यत॑नवान् भवति । य ए॒वं वेद॑ । यो॑‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति ।

प॒र्जन्यो॒ वा अ॒पामा॒यत॑नम् । आ॒यत॑नवान् भवति । यः प॒र्जन्य॑स्या॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॒ वै पर्जन्यस्या॒यत॑न॒म् । आ॒यत॑नवान् भवति । य ए॒वं वेद॑ । यो॑‌உपामा॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति ।

स॒ंव॒त्स॒रो वा अ॒पामा॒यत॑न॒म् । आ॒यत॑नवान् भवति । यः सं॑वत्स॒रस्या॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । आपो॒ वै सं॑वत्स॒रस्या॒यत॑नं॒ वेद॑ । आ॒यत॑नवान् भवति । य एवं वेद॑ । यो॓‌உप्सु नावं॒ प्रति॑ष्ठितां॒ वेद॑ । प्रत्ये॒व ति॑ष्ठति ।

ॐ रा॒जा॒धि॒रा॒जाय॑ प्रस॒ह्य साहिने॓ । नमो॑ व॒यं वै॓श्रव॒णाय॑ कुर्महे । स मे॒ कामा॒न् काम॒ कामा॑य॒ मह्यम्॓ । का॒मे॒श्व॒रो वै॓श्रव॒णो द॑दातु । कु॒बे॒राय॑ वैश्रव॒णाय॑ । म॒हा॒राजाय॒ नमः॑ ।

ओं॓ तद्ब्रह्म । ओं॓ तद्वायुः । ओं॓ तदात्मा ।

ओं॓ तद्सत्यम् । ओं॓ तत्सर्वम्॓ । ओं॓ तत्-पुरोर्नमः ॥

अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्व-मिन्द्रस्त्वग्ं 

रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं॑ प्रजापतिः ।

त्वं तदाप आपो ज्योतीरसो‌உमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ।

ईशानस्सर्व विद्यानामीश्वर स्सर्वभूतानां

ब्रह्माधिपतिर्-ब्रह्मणो‌உधिपतिर्-ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् ।

तद्विष्नोः परमं पदग्ं सदा पश्यन्ति

सूरयः दिवीवचक्षु राततं तद्वि प्रासो

विपस्यवो जागृहान् सत्समिन्धते

तद्विष्नोर्य-त्परमं पदम् ।

ऋतग्ं स॒त्यं प॑रं ब्र॒ह्म॒ पु॒रुषं॑ कृष्ण॒पिङ्ग॑लम् । 

ऊ॒र्ध्वरे॑तं वि॑रूपा॑क्षं॒ वि॒श्वरू॑पाय॒ वै नमो॒ नमः॑ ॥

ॐ ना॒रा॒य॒णाय॑ वि॒द्महे॑ वासुदे॒वाय॑ धीमहि । 

तन्नो॑ विष्णुः प्रचो॒दया॓त् ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ।

Share/Save

Add new comment